گردونه ی گروه صنعتی پرنیا
parniaco (تبلیغ)

دستگاه جوجه کشی خانگی تمام اتوماتیک

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تعاونی کارون شرکت ماشین سازی دام و طیور پرنیا دستگاه اتوماتیک جوجه کشی خانگی(هوشمند) ـ مدل PARNIA-Q3 کار کردن با این دستگاه هیچگونه اطلاعات تخصصی نیاز ندارد و کاربر حتی اگر سواد نداشته باشد میتواند از تمام قابل بیشتر ..
parniaco (تبلیغ)

پذیرش نمایندگی فروش

گروه صنعتی دام و طیور پرنیا دستگاه اتوماتیک جوجه کشی خانگی(هوشمند) ـ مدل PARNIA-Q3 کار کردن با این دستگاه هیچگونه اطلاعات تخصصی نیاز ندارد و کاربر حتی اگر سواد نداشته باشد میتواند از تمام قابلیت های دستگاه استفاده کند. دارای رکورد بیشترین میزان بازدهی در عمل آوری جوجه در میان بیشتر ..
parniaco (محصول)

دستگاه جوجه کشی خانگی Q5

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیاداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعیتعاونی کارونشرکت ماشین سازی دام و طیور پرنیادستگاه اتوماتیک جوجه کشی خانگی(هوشمند) ـ مدل PARNIA-Q5کار کردن با این دستگاه هیچگونه اطلاعات تخصصی نیاز نداربیشتر ...
parniaco (محصول)

دستگاه جوجه کشی خانگی Q4

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیاداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعیشرکت تعاونی کارونشرکت ماشین سازی دام و طیور پرنیادستگاه اتوماتیک جوجه کشی خانگی(هوشمند) ـ مدل PARNIA-Q3کار کردن با این دستگاه هیچگونه اطلاعات تخصصی نیاز بیشتر ...
parniaco (تصویر)

پوستر

parniaco (تصویر)

کاتالوگ 2

parniaco (تصویر)

کاتالوگ

parniaco (محصول)

دستگاه جوجه کشی خانگی Q3

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیاداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شرکت تعاونی کارونگروه صنعتی پرنیادستگاه اتوماتیک جوجه کشی خانگی(هوشمند) ـ مدل PARNIA-Q3کار کردن با این دستگاه هیچگونه اطلاعات تخصصی نیاز ندارد و کارببیشتر ...
parniaco (مقاله)

راهنمای جوجه کشی

راهنمای جوجه کشی تخم پرندگان محل نگهداری جنین و رشد و پرورش آن است. روی پوسته تخم مرغ هزاران منفذ وجود دارد که باکتریها براحتی میتوانند از آنها عبور کرده و به جنین آسیب برسانند. اما لایه ای شفاف روی پوسته تخم ها وجود دارد که بسیاری از این منافذ را بسته نگه میدارد بیشتر ...
parniaco (پست)

پوستر 2

parniaco (پست)

پوستر


 |